Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van zaken en uitvoering van werkzaamheden door van Berkel Deuren. Deze voorwaarden zijn op 10 november 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch.

Artikel 1. Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle opdrachten van van Berkel Deuren
(hierna te noemen VBD) tot verkoop en levering door VBD van zaken en uitvoering door VBD van
werkzaamheden en op alle overeenkomsten terzake.
1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna afnemer)
van VBD wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Op een van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de afnemer slechts een
beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door VBD schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Offertes.
2.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van VBD zijn
vrijblijvend. Aanvaardig van bestellingen geschiedt middels schriftelijke opdrachtbevestiging door VBD
2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zijn in catalogi, brochures, werktekeningen, schema's, maaten
gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor VBD
indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst.
3.1 Een overeenkomst met VBD komt niet eerder tot stand dan nadat VBD, in een schriftelijke
orderbevestiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat VBD het contract heeft ondertekend.
3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor VBD slechts verbindend indien en voor zover deze
schriftelijk door VBD zijn geaccepteerd.
3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met VBD medewerkers binden VBD niet dan nadat en
voor zover zij door VBD schriftelijk worden bevestigd.
3.5 De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van
VBD zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan VBD kenbaar te maken, bij gebreke waarvan hij
zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

Artikel 4. Prijzen.
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door VBD opgegeven of met VBD
overeengekomen prijzen af fabriek, derhalve exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten, kosten van
verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel andere
heffingen.
4.2 Door VBD opgegeven of met VBD overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de
offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij VBD bekende uitvoeringsomstandigheden
bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging
kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en
grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop VBD haar verkoopprijs heeft gebaseerd,
worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft VBD het recht de verhoging aan
de afnemer door te berekenen.
4.3 VBD is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook
indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is
overeengekomen. De toepasselijkheid van art. 7a:1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 De prijzen van VBD zijn er voorts op gebaseerd dat installatie op vooraf overeengekomen datum en
zonder stagnatie kan plaatsvinden.

Artikel 5. Verpakking.
5.1 Verpakking voor verzending van producten binnen Nederland wordt door VBD verzorgd en is in de
verkoopprijs begrepen, zulks op de voor VBD voordeligste wijze.
5.2 Indien door de afnemer afwijkende verpakking wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening
worden gebracht.

Artikel 6. Uitvoering.
6.1 Catalogi en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten, gewichtsopgaven en
dergelijke gegevens zijn vrijblijvend.
6.2 Specificaties, zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van VBD, zijn aan wijzigingen
onderhevig, zonder dat VBD hiervan vooraf melding behoeft te doen en binden haar niet.
6.3 VBD is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten,
zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de afnemer.
6.4 Indien is overeengekomen dat VBD de installatie van de te leveren producten zal verzorgen dienen
vooraf door, en voor rekening van, de afnemer en, volgens de instructie van VBD, de noodzakelijke
voorzieningen te worden getroffen. Door VBD gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen
van voornoemde instructie, zullen door VBD aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Levering.
7.1 De door VBD te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de
afnemer de fabriek of het magazijn van VBD of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.
7.2 De tussen VBD en de afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details
overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de afnemer ondertekende
opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen.
7.3 Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op nietnakoming
door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
7.4 De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt
vertraagd door overmacht.
7.5 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze te
zijner beschikking, voor zijn eigen rekening en risico.
7.6 VBD heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt
iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
7.7 Voor overschrijding van de levertijd aanvaart VBD geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding
geeft derhalve geen recht op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

Artikel 8. Verzending.
8.1 Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van de afnemer. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van VBD komen, geschiedt zulks op de voor
haar voordeligste wijze en datum. Indien op verzoek van de afnemer en andere wijze van verzending wordt
gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.
 
Artikel 9. Risico en eigendomsovergang.
9.1 Het risico voor door VBD te leveren zaken is voor de afnemer, vanaf het moment dat die zaken als
geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7.1.
9.2 Alle door VBD geleverde zaken blijven eigendom van VBD tot aan het moment van algehele
voldoening van al hetgeen VBD in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te
vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 10. Betaling.
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, op een door VBD
aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 VBD is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten,
(aanvullende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
10.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
10.4 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet,
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat
geval zijn alle overige vorderingen van VBD op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten
aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag
waarop de afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan VBD een vertragingsrente
verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden
gerekend.
10.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vordering
op de afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor
rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom,
vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting te bedragen, onverminderd
het recht van VBD , om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.
10.6 In geval van geschillen, hetzij over het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de
deugdelijkheid van het geleverde, is de afnemer op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te
stellen voor de volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, vermeerderd met de rente en kosten
door middel van een ten gunste van VBD af te geven bankgarantie.

Artikel 11. Overmacht.
11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan
de kant van VBD, zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen,
inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materialen,
hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen,
import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan
epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.
11.2 Indien VBD door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de
uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de
overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van
een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12. Garantie.
12.1 VBD staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen en voor de juiste installatie
van haar producten, zij het dat de garantie uitsluitend bestaat uit de verplichting tot vervanging of reparatie
van het geleverd product, zulks te harer beoordeling en gedurende de in de opdracht overeengekomen
garantietermijn.
12.2 Ieder recht op garantie vervalt, indien:
- de zaken zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of door derden;
- de door VBD gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag plaatsing etc. van de
geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd:
- de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;
- klachten omtrent functionering of verborgen gebreken VBD niet binnen de garantietermijn hebben
bereikt;
- de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
12.3 VBD is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende
uitvoering van de order, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door VBD
geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatendheid
van de zijde van VBD
12.4 Afnemers verbinden zich VBD te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend
zouden kunnen maken, met betrekking tot door VBD geleverde en/of geïnstalleerde goederen.
12.5 Indien VBD ter plaatse aard en omvang van een schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan
verbonden kosten aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

Artikel 13. Reclames.
13.1 Reclames betreffende uitvoering van de door VBD verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk
binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens
VBD vervalt.
13.2 Reclames terzake van beschadiging van de door VBD geleverde zaken dienen op de vrachtbrief te
worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan VBD te worden bevestigd, bij gebreke
waarvan elke aanspraak jegens VBD vervalt.
13.3 Reclames terzake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de
opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende grief te
geschieden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en
leveringsbonnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke
aanspraak jegens VBD vervalt.
13.4 De door VBD aan de afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij
daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.
13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
13.6 VBD dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.
13.7 Retourzendingen van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van VBD
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, en dient VBD binnen 30 dagen van
goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen.
13.8 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan VBD te harer keuze de onderdelen of zaken,
waarop de reclame betrekking heeft repareren of vervangen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.
14.1 De aansprakelijkheid van VBD voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en
uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven
garantie.
14.2 VBD is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar
geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor
het overige is elke aansprakelijkheid van VBD voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de
overeenkomst, uitgesloten.
14.3 Behoudens opzet van VBD is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds
uitgesloten.
14.4 In alle gevallen waarin VBD gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden,
waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een
verzekering van VBD, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake word uitgekeerd.
14.5 De werknemers van VBD of door VBD voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen
verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.
14.6 Iedere vordering tegen VBD vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de
vordering.
14.7 De afnemer zal VBD, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering
door VBD van de overeenkomst in zoverre de aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer
toekomen jegens VBD

Artikel 15. Ontbinden/ annulering.
15.1 Indien en zodra de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot
liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa
wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is VBD gerechtigd haar verplichtingen op te
schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring en met
onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeden van kosten, schade en interest te vorderen.
15.2 Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk kan
slechts geschieden na schriftelijke instemming van VBD Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is
de afnemer aan VBD verschuldigd:
a) de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten;
b) de door VBD gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order,
ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 16. Rechten van industriële en commerciële eigendom.
16.1 Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking
hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van VBD en mogen behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van VBD niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt,
geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten
van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten.
16.2 Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke VBD lijdt en/of zal lijden
tengevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde
bescheiden moeten op eerste aanvrage aan VBD worden teruggegeven.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht.
17.1 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht middels arbitrage
door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in 'S HERTOGENBOSCH
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen
op verzoek van een der partijen.
17.2 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.